Masterproefatelier Diversiteit in sociale huisvesting. Case Sint-Bernadettewijk

Masterproefatelier Diversiteit in sociale huisvesting. Case Sint-Bernadettewijk

Academiejaar 2020-2021

Onderdeel van het traject Wonen in diversiteit
Docent(en): Luce Beeckmans, Thomas Block, Peter Vanden Abeele, Veerle Provoost, Griet Roets, Marianne Maeckelbergh
Student(en): Charles Convents, David Vrambout, Emile Marlein, Emmelien Van Rooy, Freya Rombaut, Jonas Vanderhaegen, Kobe Cromheecke, Lies Hens
Partner(s): Hilde Reynvoet (Dienst Wonen, Stad Gent), Marc Heughebaert (WoninGent), Alexia De Vos (SoGent), Mortier Liselotte (SOGent), Michael Ryckewaert (VUB), Leen Bonte (Stad Gent), Simon Allemeersch (UGent), Benediekt Van Damme (Afdelingshoofd Agentschap Wonen-Vlaanderen - Afdeling Woonbeleid), Hilde Reynvoet (Directeur Dienst Wonen – Stad Gent), Rudi Van Landeghem (voorzitter van Woongift.Gent), Stijn Oosterlynck (Stadssociologie (UA)), Pascal De Decker (KUL)
Inhoudelijke reacties of vragen: luce.beeckmans@ugent.be

Hoewel zowel sociale huisvesting als het diversiteitvraagstuk de laatste tijd erg veel in het nieuws aan bod komen, zijn beiden samen tot op heden nog maar weinig verkend en al helemaal niet vanuit de architectuur en stedenbouw. Nochtans kennen de meeste grootschalige sociale huisvestingswijken die het licht zagen na WOII een bijzonder diverse bevolkingssamenstelling. Hoewel ze vaak worden geconcipieerd als wijken zonder 'sociale mix' (in de klassieke zin van inkomensmix of housing tenure mix), zijn het in realiteit de meest superdiverse stedelijke woonwijken. Bovendien werden de sociale woonwijken destijds bedacht voor een vrij homogene populatie (en als volkshuisvesting in plaats van sociale huisvesting). De cruciale vraag is dan wat deze demografische shift betekent voor deze sociale huisvestingsprojecten? Het sociaal huisvestingspatrimonium is bovendien niet enkel langzaam onaangepast aan de diversiteit aan bewoners, het is ook in slechte staat en vraagt om vernieuwing en er is nood aan extra aanbod om wachtlijsten weg te werken. Dit vraagt om het herdenken van woningtypes, om het herdenken van stedenbouwkundige modellen voor de inpassing, en om het herdenken van mogelijke instrumenten om de verbreding en diversiteit te realiseren.

In dit atelier focussen we specifiek op de sociale tuinwijk St Bernadette in Gent, eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Deze tuinwijk uit 1923 deed heel wat stof opwaaien in de media sinds de woningen in 2018 door een Pano-reportage als ‘schimmelwoningen’ geportretteerd werden. Na een omstreden besluitvorming, zal de tuinwijk volledig gesloopt en vervangen worden door een 21ste-eeuws tuinwijkproject. Met de studenten en stedelijk actoren blikken we vooruit op de toekomst van de wijk vanuit verschillende perspectieven: woontypologie, bewonerstoe-eigening, collectieve voorzieningen, bovenlokale verbinding, participatie, moreel beraad en burgerschap.