Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting

Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting

Vanuit het traject Wonen in diversiteit schreven Luce BeeckmansDavid VramboutLies Hens en Thomas Block een artikel in RUIMTE (het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)), over de bevindingen vanuit het masterproefatelier in de Bernadettewijk.

We delen graag het abstract met jullie (dat vind je ook op biblio):

Hoe kunnen we ontwerp- en besluitvormingsprocessen rond sociale woonwijken democratiseren, collectiviseren en inclusiever maken? Binnen de Gentse Stadsacademie worden dergelijke vraagstukken transdisciplinair onderzocht in masterproefateliers waarin verschillende masterstudenten en hun promotoren nauw samenwerken met heel wat niet-academische actoren. In dit artikel voor ‘Ruimte’, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, komt het onderzoek aan bod van het atelier ‘Diversiteit in sociale huisvesting – Case Sint-Bernadettewijk’. De Pano-reportage uit 2018 waarin deze sociale tuinwijk werd geportretteerd als een wijk vol ‘schimmelwoningen’ deed heel wat stof opwaaien. Na een omstreden besluitvorming werd beslist de Bernadettewijk volledig te slopen en te vervangen door een ‘duurzame tuinwijk van de 21ste eeuw’. Met acht studenten uit verschillende opleidingen, hun promotoren en vele stedelijke actoren, onder meer uit de Dienst Wonen van de Stad Gent, de sociale huisvestingsmaatschappijen en sogent, blikten we vooruit op de toekomst van de Bernadettewijk vanuit diverse perspectieven: woontypologie, bewonerstoe-eigening, collectieve voorzieningen, bovenlokale verbinding, participatie, moreel beraad en burgerschap. In dit artikel nemen twee studenten het woord die elk vanuit hun eigen achtergrond, respectievelijk sociaal werk (Lies Hens) en architectuur en stedenbouw (David Vrambout), etnografisch onderzoek verrichten naar (de potenties van) bewonersparticipatie in het ontwerp- en besluitvormingsproces van sociale huisvesting, in casu de Bernadettewijk. Hun onderzoek toont het belang van het ‘re-designen van het design proces’ vanuit een rechtvaardigheidsperspectief.

Het artikel verscheen in het 54e nummer van RUIMTE.

Artikel RUIMTE: diversiteit in sociale huisvesting