De kracht van het netwerk. Een analyse van de transdisciplinaire werking binnen de Gentse Stadsacademie en hun productie van sociaal robuuste kennis

De kracht van het netwerk. Een analyse van de transdisciplinaire werking binnen de Gentse Stadsacademie en hun productie van sociaal robuuste kennis

Output - Masterproef

Masterproef gemaakt in de Stadsacademie door Batist Acke (Politieke wetenschappen):

Door de opkomst van steeds meer complexe duurzaamheidsvraagstukken – en het falen van klassieke onderzoeks- en onderwijsmodellen om hier mee om te gaan – is het transdisciplinair onderzoek en onderwijs in opmars. Transdisciplinariteit heeft als doel om sociaal robuuste kennis op te bouwen opdat we als maatschappij beter zouden kunnen omgaan met deze toegenomen complexiteit. Recente literatuur wijst nu echter ook op de uitdagingen die gepaard gaan met een transdisciplinaire werking. In deze masterproef worden deze verschillende uitdagingen opgedeeld in drie grote pijlers: Power, Pluralism en Politics; en vervolgens toegepast op de transdisciplinaire werking van de Gentse Stadacademie. Aan de hand van een participatieve observatie alsook door het afnemen van diepte-interviews wordt een analyse gemaakt over hoe de Stadsacademie omgaat met deze uitdagingen rond transdisciplinariteit. Op die manier is het de bedoeling om te kijken hoe de transdisciplinaire werking van de Stadsacademie zich verhoudt ten opzichte van het uiteindelijke doel: het creëren van sociaal robuuste kennis. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de valorisatie van deze kennisproductie binnen de Stadsacademie. Als casestudie wordt er specifiek dieper ingegaan op het masterproefatelier ‘wonen in diversiteit’.

Enkele conclusies van de masterproef:

– De Stadsacademie heeft reeds aangetoond dat het als postnormale onderzoeks- en onderwijsinstelling er beter in slaagt om complexe stedelijke duurzaamheidsvraagstukken te benaderen tegenover de meer traditionele benaderingen. Door de wicked problems te herleiden tot stedelijke duurzaamheidsvraagstukken kan er een stedelijk netwerk opgebouwd worden van diverse stakeholders om zo uit de academische muren te breken.
– De voornaamste output van deze sociaal robuuste kennis vinden we terug in de masterproefateliers. Naast de gepubliceerde masterproeven zelf is het vooral het gevormde netwerk rond de bestaande trajecten dat een grote invloed heeft op de maatschappelijke benadering van stedelijke duurzaamheidsvraagstukken. De Stadsacademie biedt de stakeholders een rijkere multiperspectivistische context aan dan dat zij in hun dagelijks netwerk ter beschikking hebben. Op die manier vindt er een wederzijdse kruisbestuiving plaats van ideeën en perspectieven, hetgeen zonder de structuur van de Stadsacademie niet zou kunnen plaatsvinden.
– Wanneer de Stadsacademie effectief een ongebonden forum wordt – waar de brug gemaakt wordt tussen academici, stedelijke actoren en andere stakeholders – kan er werk gemaakt worden van meer concrete output in de vorm van rapporten, beleidsnota’s of andere minder traditionele vormen van output. Het moet dan ook de ambitie zijn om met deze output, die het stempel van de Stadsacademie draagt, effectief kan wegen op de politieke besluitvorming richting sociale duurzaamheidstransities.
– Door de ernst en de urgentie van de problemen moet men durven de overstap maken van de eerder voorzichtige koers richting een meer ambitieuze aanpak van het breed scala aan duurzaamheidsproblemen

Masterproef Batist Acke (1 MB)