Artikel “How Master Thesis Ateliers of the Ghent Stadsacademie tackle wicked issues”

Artikel “How Master Thesis Ateliers of the Ghent Stadsacademie tackle wicked issues”

Thomas Block, Charlotte Prové, Michiel Dehaene, Peter Vanden Abeele en Luce Beeckmans (allen actief binnen de Stadsacademie) schreven een artikel over onze transdisciplinaire werking, specifiek binnen het traject Wonen in diversiteit. We delen graag (de vertaling van) het abstract met jullie:

De “wicked” duurzaamheidsproblemen waarmee we steeds meer worden geconfronteerd, vereisen niet alleen nieuwe manieren van kennisproductie, maar vormen ook een uitdaging voor ons traditionele onderwijssysteem. Er wordt steeds meer belang gehecht aan onderwijspraktijken en experimenten die gericht zijn op een transdisciplinaire probleemdefinitie, een pluralistische zoektocht naar oplossingen en actieve samenwerking met verschillende belanghebbenden in de hele samenleving. In dit artikel onderzoeken we hoe een inter- en transdisciplinaire setting waarin studenten masterscripties ontwikkelen kan bijdragen aan het leren over een specifiek stedelijk probleem en welke uitdagingen dit transdisciplinaire onderwijs met zich meebrengt. Uitgaande van relevante theoretische en analytische kaders, zoals Mode 2 Science (Nowotny et al. 2005) en het driefasenmodel van Lang et al. (2012), schetsen we eerst de filosofie en de aanpak van de algemene setting: de Stadsacademie, een collectief leerplatform of ‘collaboratory’ om in de stad Gent (België) wicked problems te verkennen en te onderzoeken. Om meer diepgaande en verfijnde inzichten te verschaffen, richten we ons op een voorbeeldactiviteit van de Stadsacademie: de Masterproefateliers ‘Diversiteit in Sociale Huisvesting’. Een Masterproefatelier is een samenwerkingstraject van één academisch jaar waarin 4 tot 8 masterstudenten en hun begeleiders met verschillende disciplinaire achtergronden zich concentreren op één specifiek stedelijk probleem en samenwerken met niet-academische actoren om dat probleem te verkennen en te beïnvloeden. Wij besluiten dit artikel met algemene beschouwingen en suggesties voor transdisciplinaire benaderingen binnen onderwijspraktijken om ‘wicked’ duurzaamheidskwesties aan te pakken.

Het volledige artikel (open access!) kan je vinden via deze link.

Artikel “How Master Thesis Ateliers of the Ghent Stadsacademie tackle wicked issues”