Debate More living in less space

Debate More living in less space

Thursday 14 December 2017 om 19:30
Church STAM

Onderdeel van het traject Renewal of the urban renewal
Spreker(s): Freek Persyn (51N4E), Michiel Dehaene (UGent), Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent), Reinout Debergh (Provincie Oost-Vlaanderen - diensthoofd ruimtelijke planning)
Substantive responses or questions: michiel.dehaene@ugent.be

Wonen in Gent is gegeerd. Als 25 jaar geleden de stad leegliep, heerst er vandaag een competitie over de centrumstedelijke ruimte. Die competitie leidt ertoe dat de stad verder verdicht op de plekken die al behoorlijk dicht zijn, op plekken waar reeds tekorten zijn op vlak van groen, voorzieningen en openbare ruimte. Meer Gentenaars kan enkel als we Gent groter maken, meer Gent maken. Daarbij is het niet langer zinvol te mikken op groei ergens aan de buitenrand van de agglomeratie, maar om de reeds verstedelijkte stadsrand door te laten groeien tot volwaardige stad

Als we die delen van de stadsrand die goed gelegen zijn, goed bereikbaar, aansluiten bij parken en open ruimte gebieden, etc. willen laten doorgroeien tot nieuwe stadswijken, dan moeten we durven het huidig status quo te doorbreken. Dan moeten we plaats maken om meer mensen op die aantrekkelijke plekken te laten wonen. Hoe zetten we de demografische groei in de Gentse agglomeratie in als motor van de verduurzaming en vernieuwing van de stadsrand? Welke plekken in de stadsrand lenen zich tot verdichting en welke niet? Hoe koppelen we verdichting aan betaalbaarheid? Hoe doorbreken we het status quo van het bestaande grondgebruik en de huidige eigendomsstructuur? Wie moet dit proces leiden?

Freek Persyn (51N4E) leidt het avonddebat in met een lezing over de stedelijke en landschappelijke meerwaarde van de koppeling tussen wonen en verdichting. Daarna gaat hij in debat met:

Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent)
Reinout Debergh (Provincie Oost-Vlaanderen, diensthoofd ruimtelijke planning)
Moderator: Michiel Dehaene