Masterproefatelier Kansen voor samenwerking tussen stad, landbouw en natuur

Masterproefatelier Kansen voor samenwerking tussen stad, landbouw en natuur

Academic year 2021-2022

Onderdeel van het traject Place for agriculture urban periphery
Docent(en): Michiel Dehaene, Maarten Crivits, Hans Vandermaelen
Student(en): Wouter Antheunis (conflict and development), Nicolas Boey (stedenbouw en ruimtelijke planning), Ranka Terpstra (stedenbouw en ruimtelijke planning), Sarah Vaneenooghe (stedenbouw en ruimtelijke planning)
Partner(s): ILVO (instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek)
Substantive responses or questions: michiel.dehaene@ugent.be

De gangbare landbouw komt in de stadsrand steeds meer in de problemen. De landbouw raakt letterlijk ingesloten in landschapskamers omringd door andere functies waarmee de landbouwer vaak op gespannen voet leeft. Het uitgangspunt van dit masterproefatelier is dat de specifieke en complexe randstedelijke landschappen, met een sterk multifunctioneel gebruik gebaat zijn bij specifieke vormen van landbouw. Kunnen we de impact van verstedelijking zo organiseren dat de sluipende ontwikkeling van de stad de landbouwfunctie niet zomaar verdrijft, maar dat er net condities ontstaan die de ontwikkeling van een nieuwe, natuur inclusieve landbouw stimuleren. Kan de stad actief plaats maken voor een agro-ecologische landbouw waarin de stedelijke samenleving terug aansluiting vindt bij een zorg voor het landschap en de bodem waar die stad zelf wel bij vaart.
In dit atelier onderzoeken we in het bijzonder het samenspel tussen landbouw, natuur en waterwinning in de vallei van de Oude Kale, en de potentiele synergie tussen de herbebossing binnen Rode Land en de landbouwontwikkeling die daarop kan worden afgestemd.

Onderzoeksdoelstelling
Dit masterproef atelier onderzoekt hoe agroecologische landbouw kan bijdragen aan gebiedsspecifieke doelstellingen rond natuurontwikkeling, waterkwaliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Alsook hoe omgekeerd specifieke randvoorwaarden op gebiedsniveau ook een specifiek vestigingsklimaat kunnen vormen voor natuur-inclusieve vormen van landbouw en zo de transitie naar een agroecologische landbouw in de stadsrand kunnen versnellen.